Köp codeine 60 mg | good quality

kr35.00

Köp codeine i Sverige, codeine till salu online i sverige


Description

Vad är codeine och hur används det?

Codeine sulfat är ett receptbelagt läkemedel som används för att behandla symtom på mild till måttligt svår smärta. Kodeinsulfat kan användas ensamt eller tillsammans med andra mediciner.

Codeine sulfat tillhör en klass av läkemedel som kallas Antitussives; Antitussives, Narkotika; Opioida analgetika.

Det är inte känt om codeine sulfat är säkert och effektivt hos barn yngre än 12 år.

Vilka är de möjliga biverkningarna av codeine sulfat?
codeine sulfat kan orsaka allvarliga biverkningar inklusive:

bullrande andning,
suckar,
lätt andning,
andning som slutar under sömnen,
långsam hjärtfrekvens,
svag puls,
yrsel,
förvirring,
ovanliga tankar eller beteende,
känner extrem lycka eller sorg,
kramper (anfall),
problem med urinering
illamående,
kräkningar,
aptitlöshet,
yrsel,
försämrad trötthet eller svaghet,
agitation,
hallucinationer,
feber,
svettas,
snabb hjärtfrekvens,
muskelstyvhet,
ryckningar,
förlust av samordning, och
diarre
Sök genast medicinsk hjälp om du har något av ovanstående symtom.

De vanligaste biverkningarna av codeine sulfat inkluderar:

yr,
dåsighet,
förstoppning,
illamående,
kräkningar och
magont

Tala om för läkaren om du har någon biverkning som stör dig eller som inte försvinner. Dessa är inte alla möjliga biverkningar av codeine sulfat. För mer information, fråga din läkare eller apotekspersonal. Ring din läkare för medicinsk rådgivning om biverkningar. Du kan rapportera biverkningar till FDA på 1-800-FDA-1088.

Codeine BESKRIVNING

Kemiskt är kodein Morphinan-6-ol, 7,8-didehydro-4,5-epoxi-3-metoxi-17-metyl- (5a, 6a) -, sulfat (2: 1) (salt), trihydrat. Dess empiriska formel är C18H21NO3 och dess molekylvikt är 299,36. Dess struktur är som följer:

Codeine sulfate - Structural Formula Illustration

Varje tablett innehåller 15, 30 eller 60 mg kodinsulfat och följande inaktiva ingredienser: kolloidal kiseldioxid, mikrokristallin cellulosa, förgelatinerad stärkelse och stearinsyra.

Codeine INDIKATIONER

Kodinsulfat är ett opioid smärtstillande medel som indikeras för lindring av mild till måttligt svår smärta där användning av ett opioid smärtstillande medel är lämpligt.

DOSERING OCH ADMINISTRERING
Val av patienter för behandling med kodeinsulfat bör regleras av samma principer som gäller för användning av liknande opioida analgetika. Läkare bör i varje fall anpassa behandlingen med icke-opioida smärtstillande medel, opioider efter behov och / eller kombinationsprodukter och kronisk opioidbehandling i en progressiv plan för smärtlindring.

Individualisering av dosering
Som med alla opioida läkemedel, justera doseringsregimen för varje patient individuellt med hänsyn till patientens tidigare analgetiska behandlingserfarenhet. Vid valet av den initiala dosen kodinsulfat bör följande uppmärksammas:

den totala dagliga dosen, styrkan och de specifika egenskaperna hos den opioid som patienten tidigare har tagit;
tillförlitligheten hos den relativa styrka uppskattningen som används för att beräkna den ekvivalenta kodinsulfatdosen som behövs;
patientens grad av opioidtolerans;
patientens allmänna tillstånd och medicinska status;
samtidiga mediciner;
typ och svårighetsgrad av patientens smärta;
riskfaktorer för missbruk, missbruk eller avledning, inklusive tidigare historia om missbruk, missbruk eller avledning.
Följande doseringsrekommendationer kan därför endast betraktas som föreslagna tillvägagångssätt för vad som faktiskt är en serie kliniska beslut över tid i hanteringen av smärtan hos varje enskild patient.

Kontinuerlig omvärdering av patienten som får kodinsulfat är viktig, med särskild uppmärksamhet vid upprätthållandet av smärtkontroll och den relativa förekomsten av biverkningar i samband med behandlingen. Under kronisk behandling, särskilt för icke-cancerrelaterad smärta, bör det fortsatta behovet av användning av opioida analgetika utvärderas om så är lämpligt.

Under perioder med förändrade smärtstillande krav, inklusive initial titrering, rekommenderas frekvent kontakt mellan läkare, andra medlemmar i vårdteamet, patienten och vårdgivaren / familjen.

Initiering av terapi
Den vanliga vuxendoseringen för tabletter är 15 mg till 60 mg upprepas upp till var fjärde timme efter behov för smärta. Den maximala 24-timmarsdosen är 360 mg.

Den initiala dosen bör titreras baserat på den enskilda patientens svar på deras initiala dos av kodein. Denna dos kan sedan justeras till en acceptabel nivå av analgesi med hänsyn till förbättringen av smärtintensitet och toleransen av kodeinet av patienten.

Man bör dock komma ihåg att tolerans mot kodinsulfat kan utvecklas vid fortsatt användning och att förekomsten av ofördelaktiga effekter är dosrelaterad. Vuxendoser av kodein högre än 60 mg ger inte en smärtlindring i proportion till och är förknippade med en märkbart ökad förekomst av oönskade biverkningar.

Avslutande av terapi
När patienten inte längre behöver behandling med kodeinsulfat, bör doserna avsmalnas gradvis för att förhindra tecken och symtom på abstinens hos den fysiskt beroende patienten.

HUR LEVERERAS
Doseringsformer och styrkor
Varje 15 mg tablett för oral administrering innehåller 15 mg kodinsulfat, USP. Det är en vit, bikonvex tablett med en skåra på ena sidan, med styrketecken “15” präglat på den skårade sidan och produktidentifieringsnummer “54 613” präglat på den andra sidan.

Varje 30 mg tablett för oral administrering innehåller 30 mg kodinsulfat, USP. Det är en vit, bikonvex tablett med en poäng på ena sidan, med styrketecken “30” präglat på den skårade sidan och produktidentifieringsnummer “54 783” präglat på den andra sidan.

Varje 60 mg tablett för oral administrering innehåller 60 mg kodinsulfat, USP. Det är en vit, bikonvex tablett med poäng på ena sidan, med styrketecken “60” präglat på den poängsidan och produktidentifieringsnumret “54 412” präglat på den andra sidan.

Lagring och hantering
Kodinsulfat
15 mg tablett: vita, bikonvexa tabletter på ena sidan, med styrketecken “15” präglat på den skårade sidan och produktidentifikationsnummer “54 613” präglat på den andra sidan.

Enhetsdos, 25 tabletter per blisterkort

NDC 0054-8155-24: 4 kort per kartong

30 mg tablett: vita, bikonvexa tabletter på ena sidan, med styrketecken “30” präglat på den skårade sidan och produktidentifieringsnummer “54 783” präglat på den andra sidan.

Enhetsdos, 25 tabletter per blisterkort

NDC 0054-4156-24: 4 kort per kartong
NDC 0054-0244-25: Flaskor med 100 tabletter

60 mg tablett: vita, bikonvexa tabletter på ena sidan, med styrketecken “60” präglat på den skårade sidan och produktidentifikationsnummer “54 412” präglat på den andra sidan.

NDC 0054-4157-25: Flaskor med 100 tabletter

Lagring
Förvaras vid kontrollerad rumstemperatur, 15 ° till 30 ° C (59 ° till 86 ° F).

Skydda mot fukt och ljus.

Fördela i väl sluten behållare enligt definitionen i USP / NF.

Blåsor är inte barnsäkra. Använd barnsäker förslutning vid utdelning till öppenvård.

Alla opioider kan avledas och missbrukas av både allmänheten och vårdpersonal och bör hanteras därefter.

BIEFFEKTER
Allvarliga biverkningar associerade med kodein är andningsdepression och i mindre grad cirkulationsdepression, andningsstopp, chock och hjärtstillestånd.

De vanligaste biverkningarna vid administrering av kodein inkluderar sömnighet, yrsel, yrsel, sedering, andfåddhet, illamående, kräkningar, svettningar och förstoppning.

Andra biverkningar inkluderar allergiska reaktioner, eufori, dysfori, buksmärta och klåda.

Andra mindre ofta observerade biverkningar som förväntas av opioidanalgetika, inklusive kodeinsulfat, inkluderar:

Kardiovaskulärt system: svimning, rodnad, hypotoni, hjärtklappning, synkope

Matsmältningssystemet: magkramper, anorexi, diarré, muntorrhet, gastrointestinal nöd, pankreatit

Nervsystemet: ångest, sömnighet, trötthet, huvudvärk, sömnlöshet, nervositet, skakningar, somnolens, yrsel, synstörningar, svaghet

Hud och tillägg: utslag, svettning, urtikaria

LÄKEMEDELSINTERAKTIONER
CNS-depressiva medel
Samtidig användning av andra opioider, antihistaminer, antipsykotika, ångestdämpande medel eller andra CNS-depressiva medel (inklusive lugnande medel, hypnotika, allmänna anestetika, antiemetika, fenotiaziner eller andra lugnande medel eller alkohol) samtidigt med kodinsulfattabletter kan resultera i additiv CNS-depression, andningsdepression , hypotoni, djup sedering eller koma. Använd kodinsulfat med försiktighet och i reducerade doser hos patienter som tar dessa medel.

Blandade agonister / antagonister opioida analgetika
Blandade smärtstillande agonist- / antagonistmedel (dvs pentazocin, nalbufin och butorfanol) ska INTE ges till patienter som har fått eller har fått en behandling med ett rent opioidagonistanalgetikum, såsom kodinsulfat. Hos dessa patienter kan blandade smärtstillande medel mot agonister / antagonister minska den smärtstillande effekten och / eller utlösa abstinenssymptom.

Antikolinergika
Antikolinergika eller andra läkemedel med antikolinerg aktivitet när de används samtidigt med opioida analgetika inklusive kodeinsulfat kan leda till ökad risk för urinretention och / eller svår förstoppning, vilket kan leda till paralytisk ileus.

Antidepressiva medel
Användning av MAO-hämmare eller tricykliska antidepressiva medel med kodeinsulfat kan öka antingen antidepressiva eller kodein. MAO-hämmare förstärker markant verkan av morfinsulfat, den viktigaste metaboliten av kodein. Kodein bör inte användas till patienter som tar MAO-hämmare eller inom 14 dagar efter att behandlingen avslutats.

Metaboliska enzymer
Patienter som tar cytokrom P-450-enzyminducerare eller -hämmare kan uppvisa ett förändrat svar på kodein, därför bör smärtstillande aktivitet övervakas. Kodinsulfat metaboliseras av cytokrom P-450 3A4 och 2D6 isoenzymer [se KLINISK FARMAKOLOGI]. Samtidig användning av läkemedel som företrädesvis inducerar kodin-Ndemetylering (cytokrom P-450 3A4) kan öka plasmakoncentrationerna av codeins inaktiva metabolit norcodein. Läkemedel som är starka hämmare av kodin-O-demetylering (cytokrom P-450 2D6) kan minska plasmakoncentrationerna av kodeins aktiva metaboliter, morfin och morfin-6-glukuronid. Bidraget från dessa aktiva metaboliter till den totala analgetiska effekten av kodein är inte helt klarlagt, men bör övervägas.

Läkemedels-laboratorietestinteraktion
Kodinsulfattabletter kan orsaka en höjning av plasmaamylas och lipas på grund av kodins potential att producera kramp i Oddis sfinkter. Bestämning av dessa enzymnivåer kan vara opålitlig under en tid efter att en opiatagonist har givits.

Drogmissbruk och beroende
Kontrollerad substans
Kodinsulfat är en opioidagonist och är ett Schema II-kontrollerat ämne. Kodinsulfat kan missbrukas och utsätts för kriminell avledning.

Missbruk
Drogmissbruk kännetecknas av tvångsmässig användning, användning för icke-medicinska ändamål och fortsatt användning trots skada eller risk för skada. Narkotikamissbruk är en behandlingsbar sjukdom med ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt, men återfall är vanligt.

”Drogsökande” beteende är mycket vanligt hos missbrukare och drogmissbrukare. Läkemedelssökande taktik inkluderar nödsamtal eller besök i slutet av kontortid, vägran att genomgå lämplig undersökning, testning eller remiss, upprepad “förlust” av recept, manipulering av recept och ovilja att tillhandahålla tidigare journaler eller kontaktinformation för annan behandlande läkare. (s). ”Läkarshopping” för att få ytterligare recept är vanligt bland drogmissbrukare och personer som lider av obehandlat missbruk.

Missbruk och missbruk skiljer sig åt och skiljer sig från fysiskt beroende och tolerans. Läkare bör vara medvetna om att missbruk kanske inte åtföljs av samtidig tolerans och symtom på fysiskt beroende. Det motsatta är också sant. Dessutom kan missbruk av opioider förekomma i avsaknad av sann missbruk och kännetecknas av missbruk för icke-medicinska ändamål, ofta i kombination med andra psykoaktiva ämnen.

WARNINGS

Included as part of the PRECAUTIONS section.

PRECAUTIONS

Death Related To Ultra-Rapid Metabolism Of Codeine To Morphine

Respiratory depression and death have occurred in children who received codeine in the post-operative period following tonsillectomy and/or adenoidectomy and had evidence of being ultra-rapid metabolizers of codeine (i.e., multiple copies of the gene for cytochrome P450 isoenzyme 2D6 [CYP2D6] or high morphine concentrations). Deaths have also occurred in nursing infants who were exposed to high levels of morphine in breast milk because their mothers were ultra-rapid metabolizers of codeine [see Use in Specific Populations].

Some individuals may be ultra-rapid metabolizers because of a specific CYP2D6 genotype (gene duplications denoted as *1/*1xN or *1/*2xN). The prevalence of this CYP2D6 phenotype varies widely and has been estimated at 0.5 to 1% in Chinese and Japanese, 0.5 to 1% in Hispanics, 1 to 10% in Caucasians, 3% in African Americans, and 16 to 28% in North Africans, Ethiopians, and Arabs. Data are not available for other ethnic groups. These individuals convert codeine into its active metabolite, morphine, more rapidly and completely than other people. This rapid conversion results in higher than expected serum morphine levels. Even at labeled dosage regimens, individuals who are ultra-rapid metabolizers may have life-threatening or fatal respiratory depression or experience signs of overdose (such as extreme sleepiness, confusion, or shallow breathing) [see OVERDOSAGE].

Children with obstructive sleep apnea who are treated with codeine for post-tonsillectomy and/or adenoidectomy pain may be particularly sensitive to the respiratory depressant effects of codeine that has been rapidly metabolized to morphine. Codeine is contraindicated for post-operative pain management in all pediatric patients undergoing tonsillectomy and/or adenoidectomy [see CONTRAINDICATIONS].

When prescribing codeine, healthcare providers should choose the lowest effective dose for the shortest period of time and inform patients and caregivers about these risks and the signs of morphine overdose [see Use in Specific Populations, OVERDOSAGE].

Respiratory Depression

Respiratory depression is the primary risk of codeine sulfate. Respiratory depression occurs more frequently in elderly or debilitated patients and in those suffering from conditions accompanied by hypoxia, hypercapnia, or upper airway obstruction, in whom even moderate therapeutic doses may significantly decrease pulmonary ventilation. Codeine produces dose-related respiratory depression.

Caution should be exercised when codeine sulfate is used postoperatively, in patients with pulmonary disease or shortness of breath, or whenever ventilatory function is depressed. Opioid related respiratory depression occurs more frequently in elderly or debilitated patients and in those suffering from conditions accompanied by hypoxia, hypercapnia, or upper airway obstruction, in whom even moderate therapeutic doses may significantly decrease pulmonary ventilation. Opioids, including codeine sulfate, should be used with extreme caution in patients with chronic obstructive pulmonary disease or cor pulmonale and in patients having a substantially decreased respiratory reserve (e.g., severe kyphoscoliosis), hypoxia, hypercapnia, or pre-existing respiratory depression. In such patients, even usual therapeutic doses of codeine sulfate may increase airway resistance and decrease respiratory drive to the point of apnea. Alternative non-opioid analgesics should be considered, and codeine sulfate should be employed only under careful medical supervision at the lowest effective dose in such patients [see OVERDOSAGE].

Misuse And Abuse of Opioids

Codeine sulfate is an opioid agonist of the morphine-type and a Schedule II controlled substance. Such drugs are sought by drug abusers and people with addiction disorders. Diversion of Schedule II products is an act subject to criminal penalty.

Codeine can be abused in a manner similar to other opioid agonists, legal or illicit. This should be considered when prescribing or dispensing codeine sulfate in situations where the physician or pharmacist is concerned about an increased risk of misuse, abuse, or diversion.

Misuse and abuse of codeine sulfate poses a significant risk to the abuser that could result in overdose and death. Codeine may be abused by crushing, chewing, snorting or injecting the product [see Drug Abuse and Dependence].

Concerns about abuse and addiction should not prevent the proper management of pain. Healthcare professionals should contact their State Professional Licensing Board or State Controlled Substances Authority for information on how to prevent and detect abuse or diversion of this product.

Interaction With Alcohol And Drugs Of Abuse

Codeine sulfate may be expected to have additive effects when used in conjunction with alcohol, other opioids, or illicit drugs that cause central nervous system depression, because respiratory depression, hypotension, profound sedation, coma or death may result.

Head Injury And Increased Intracranial Pressure

Respiratory depressant effects of opioids and their capacity to elevate cerebrospinal fluid pressure resulting from vasodilation following CO2 retention may be markedly exaggerated in the presence of head injury, other intracranial lesions or a pre-existing increase in intracranial pressure. Furthermore, opioids including codeine sulfate, produce adverse reactions which may obscure the clinical course of patients with head injuries.

Hypotensive Effect

Codeine sulfate may cause severe hypotension in an individual whose ability to maintain blood pressure has already been compromised by a depleted blood volume or concurrent administration of drugs such as phenothiazines or general anesthetics. Codeine sulfate may produce orthostatic hypotension and syncope in ambulatory patients.

Codeine sulfate should be administered with caution to patients in circulatory shock, as vasodilation produced by the drug may further reduce cardiac output and blood pressure.

Gastrointestinal Effects

Codeine sulfate should not be administered to patients with gastrointestinal obstruction, especially paralytic ileus because codeine sulfate diminishes propulsive peristaltic waves in the gastrointestinal tract and may prolong the obstruction.

Chronic use of opioids, including codeine sulfate, may result in obstructive bowel disease especially in patients with underlying intestinal motility disorder. Codeine sulfate may cause or aggravate constipation.

Administration of codeine sulfate may obscure the diagnosis or clinical course of patients with acute abdominal conditions.

Use In Pancreatic/Biliary Tract Disease

Codeine sulfate should be used in caution in patients with biliary tract disease, including acute pancreatitis, as codeine sulfate may cause spasm of the sphincter of Oddi and diminish biliary and pancreatic secretions.

Special Risk Patients

As with other opioids, codeine sulfate should be used with caution in elderly or debilitated patients and those with severe impairment of hepatic or renal function, hypothyrodism, Addison’s disease, prostatic hypertrophy or urethral stricture [see Use in Specific Populations]. The usual precautions should be observed and the possibility of respiratory depression should be kept in mind.

Caution should be exercised in the administration of codeine sulfate to patients with CNS depression, acute alcoholism, and delirium tremens.

All opioids may aggravate convulsions in patients with convulsive disorders, and all opioids may induce or aggravate seizures in some clinical settings.

Driving And Operating Machinery

Patients should be cautioned that codeine sulfate could impair the mental and/or physical abilities needed to perform potentially hazardous activities such as driving a car or operating machinery.

Patients should also be cautioned about the potential combined effects of codeine sulfate with other CNS depressants, including opioids, phenothiazines, sedative/hypnotics, and alcohol [see DRUG INTERACTIONS].

Nonclinical Toxicology

Carcinogenesis, Mutagenesis, Impairment Of Fertility

Carcinogenesis

Two year carcinogenicity studies have been conducted in F344/N rats and B6C3F1 mice. There was no evidence of carcinogenicity in male and female rats, respectively, at dietary doses up to 70 and 80 mg/kg/day of codeine (approximately 2 times the maximum recommended daily dose of 360 mg/day for adults on a mg/m² basis) for two years. Similiarly there was no evidence of carcinogenicity activity in male and female mice at dietary doses up to 400 mg/kg/day of codeine (approximately 5 times the maximum recommended daily dose of 360 mg/day for adults on a mg/m² basis) for two years.

Mutagenesis

Codeine was not mutatgenic in the in vitro bacterial reverse mutation assay or clastogenic in the in vitro Chinese hamster ovary cell chromosome aberration assay.

Impairment Of fertility

No animal studies were conducted to evaluate the effect of codeine on male or female fertility.

Reproduction And Developmental Toxicology

Studies on the reproductive and developmental effects of codeine have been reported in the published literature in hamsters, rats, mice and rabbits.

A study in hamsters administered 150 mg/kg bid of codeine (PO; approximately 7 times the maximum recommended daily dose of 360 mg/day for adults on a mg/m² basis) reported the development of cranial malformations (i.e., meningoencephalocele) in several fetuses examined; as well as the observation of increases in the percentage of resorptions per litter examined. Doses of 50 and 150 mg/kg, bid resulted in fetotoxicity as demonstrated by decreased fetal body weight. In an earlier study in hamsters, doses of 73-360 mg/kg level (PO; approximately 2-8 times the maximum recommended daily dose of 360 mg/day for adults on a mg/m² basis), reportedly produced cranioschisis in all of the fetuses examined.

In studies in rats, doses at the 120 mg/kg level (PO; approximately 3 times the maximum recommended daily dose of 360 mg/day for adults on a mg/m² basis), in the toxic range for the adult animal, were associated with an increase in embryo resorption at the time of implantation.

In pregnant mice, a single 100 mg/kg dose (SC; approximately 1.4 times the recommended daily dose of 360 mg/day for adults on a mg/mg2 basis) reportedly resulted in delayed ossification in the offspring.

No teratogenic effects were observed in rabbits administered up to 30 mg/kg (approximately 2 times the maximum recommended daily dose of 360 mg/day for adults on a mg/m² basis) of codeine during organogenesis.

Use In Specific Populations

Pregnancy

Teratogenic Effects

Pregnancy Category C

There are no adequate and well-controlled studies in pregnant women. Codeine should be used during pregnancy only if the potential benefit justifies the potential risk to the fetus.

Codeine has been shown to have embryolethal and fetotoxic effects (reduced fetal body weights and delayed or incomplete ossification) in the hamster, rat and mouse models at approximately 2-4 times the maximum recommended human dose of 360 mg/day based on a body surface area comparison. Maternally toxic doses that were approximately 7 times the maximum recommended human dose of 360 mg/day, were associated with evidence of resorptions and incomplete ossification, including meningioencephalocele and cranioschisis. In contrast, codeine did not demonstrate evidence of embrytoxicity or fetotoxicity in the rabbit model at doses up to 2 times the maximum recommended human dose of 360 mg/day based on a body surface area comparison [see Nonclinical Toxicology].

Nonteratogenic Effects

Neonatal codeine withdrawal has occurred in infants born to addicted and non-addicted mothers who had been taking codeine-containing medications in the days prior to delivery. Typical symptoms of narcotic withdrawal include irritability, excessive crying, tremors, hyperreflexia, seizures, fever, vomiting, diarrhea, and poor feeding. These signs occur shortly after birth and may require specific treatment.

Codeine (30 mg/kg) administered subcutaneously to pregnant rats during pregnancy and for 25 days after delivery increased neonatal mortality at birth. This dose is 0.8 times the maximum recommended human dose of 360 mg/day on a body surface area comparison.

Labor And Delivery

Opioid analgesics cross the placental barrier and may produce respiratory depression and psycho-physiologic effects in neonates. Occasionally, opioid analgesics may prolong labor through actions which temporarily reduce the strength, duration, and frequency of uterine contractions. However, this effect is not consistent and may be offset by an increased rate of cervical dilatation, which tends to shorten labor. The closer to delivery and the larger the dose used, the greater the possibility of respiratory depression in the newborn. Opioid analgesics should be avoided during labor if delivery of a premature infant is anticipated. If the mother has received narcotic analgesics during labor, newborn infants should be observed closely for signs of respiratory depression. Resuscitation may be required [see OVERDOSAGE]. A specific opioid antagonist, such as naloxone or nalmefene, should be available for reversal of opioid-induced respiratory depression in the neonate.

Nursing Mothers

Codeine is secreted into human milk. In women with normal codeine metabolism (normal CYP2D6 activity), the amount of codeine secreted into human milk is low and dose-dependent. However, some women are ultra-rapid metabolizers of codeine. These women achieve higher-than-expected serum levels of codeine’s active metabolite, morphine, leading to higher-than-expected levels of morphine in breast milk and potentially dangerously high serum morphine levels in their breastfed infants. Therefore, maternal use of codeine can potentially lead to serious adverse reactions, including death, in nursing infants.

The risk of infant exposure to codeine and morphine through breast milk should be weighed against the benefits of breastfeeding for both the mother and the baby. Caution should be exercised when codeine is administered to a nursing woman. If a codeine containing product is selected, the lowest dose should be prescribed for the shortest period of time to achieve the desired clinical effect. Mothers using codeine should be informed about when to seek immediate medical care and how to identify the signs and symptoms of neonatal toxicity, such as drowsiness or sedation, difficulty breastfeeding, breathing difficulties, and decreased tone, in their baby. Nursing mothers who are ultra-rapid metabolizers may also experience overdose symptoms such as extreme sleepiness, confusion, or shallow breathing. Prescribers should closely monitor mother-infant pairs and notify treating pediatricians about the use of codeine during breastfeeding [see WARNINGS AND PRECAUTIONS].

Pediatric Use

The safety and effectiveness and the pharmacokinetics of codeine sulfate in pediatric patients below the age of 18 have not been established. FDA has not required pediatric studies in ages birth to one month because there is evidence strongly suggesting that codeine would be ineffective in this pediatric group since the metabolic pathways to metabolize codeine are not mature.

Respiratory depression and death have occurred in children with obstructive sleep apnea who received codeine in the postoperative period following tonsillectomy and/or adenoidectomy and had evidence of being ultra-rapid metabolizers of codeine (i.e., multiple copies of the gene for cytochrome P450 isoenzyme 2D6 or high morphine concentrations). These children may be particularly sensitive to the respiratory depressant effects of codeine that has been rapidly metabolized to morphine. Codeine is contraindicated for post-operative pain management in all pediatric patients undergoing tonsillectomy and/or adenoidectomy [see CONTRAINDICATIONS].

Geriatric Use

Codeine may cause confusion and over-sedation in the elderly. In general, dose selection for an elderly patient should be cautious, usually starting at the low end of the dosing range, reflecting the greater frequency of decreased hepatic, renal, or cardiac function, and of concomitant disease or other drug therapy.

Renal Impairment

Codeine pharmacokinetics may be altered in patients with renal failure. Clearance may be decreased and the metabolites may accumulate to much higher plasma levels in patients with renal failure as compared to patients with normal renal function. Start these patients cautiously with lower doses of codeine sulfate or with longer dosing intervals and titrate slowly while carefully monitoring for side effects.

Hepatic Impairment

No formal studies have been conducted in patients with hepatic impairment so the pharmacokinetics of codeine in this patient population are unknown. Start these patients cautiously with lower doses of codeine sulfate or with longer dosing intervals and titrate slowly while carefully monitoring for side effects.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Köp codeine 60 mg | good quality”

Your email address will not be published. Required fields are marked *